Przeczytaj regulamin “APP Wypożyczalnia Dekoracji Ślubnych” zanim złożysz zamówienie.
Regulamin sklepu i wypożyczalni
 

REGULAMIN WYPOŻYCZENIA
Podmiotem udostępniającym artykuły do wypożyczenia jest:
APP Łukasz Kosior
ul. Nakielska 89; 85-347 BYDGOSZCZ
NIP: 5932499911, REGON: 365076990
zwaną dalej APP
Podmiot wypożyczający-klient, korzystający z usług APP, zwany jest dalej ZAMAWIAJĄCYM

1. Wypożyczane artykuły zostaną odebrane osobiście przez Zamawiającego nie wcześniej niż 2 dni przed datą wydarzenia.

2. W przypadku niemożliwości odbioru osobistego istnieje możliwość dostarczenia zamawianych artykułów kurierem za dodatkową opłatą. Wysyłka nastąpi nie później niż 2 dni przed datą wydarzenia.

2. a. Zmiany ilości produktów na umowie można dokonać maksymalnie na tydzień przed wysyłką o maksymalnie +/-15% (w górę wyłącznie po weryfikacji dostępności towaru).

3. Wypożyczane artykuły zostaną dostarczone z powrotem do APP w stanie nienaruszonym do 2 dni po dacie wydarzenia osobiście lub poprzez kuriera. W przypadku przekroczenia podanego terminu zwrotu wypożyczonych artykułów z kaucji zostanie pobrana kara w wysokości 100,00 zł.

4. APP nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia pocztowe i ewentualne uszkodzenia artykułów podczas przesyłki. Odpowiedzialność spoczywa na dostawcy usługi transportowej.

5. W przypadku dokonania uszkodzeń przez Zamawiającego przedmiotu, w stopniu, który uniemożliwi dalsze wykorzystywanie wypożyczanych artykułów, potrącona zostanie kaucja.

6. W przypadku nie zwrócenia wypożyczanych artykułów, wszczęte zostanie postępowanie sądowe.

7. Ogólną wartość prac określa APP na podstawie udostępnionej oferty i zamówienia Zamawiającego.

8. Koszt przesyłki kurierskiej doliczany jest do zamówienia.

9. Koszt przesyłki zwrotnej do APP pokrywa Zamawiający, chyba, że strony ustalą inaczej.

10. APP pobiera przed wysyłką kaucję zwrotną. W przypadku uszkodzenia kaucja zostanie pomniejszona lub nie zostanie zwrócona. W przypadku braku uszkodzeń, kaucja zostanie zwrócona natychmiast po otrzymaniu wypożyczanych przedmiotów i stwierdzeniu braku uszkodzeń.

11. Pełna kwota należna za wypożyczenie wraz z kaucją zwrotną zostanie przekazana APP nie później niż 7 dni po dokonaniu rezerwacji, w gotówce lub przelewem na konto:
APP Łukasz Kosior
ul. Nakielska 89; 85-347 BYDGOSZCZ
NIP: 5932499911; REGON: 365076990
nr konta
Alior Bank
Konto 14 2490 0005 0000 4500 2796 2413
Numer rachunku IBAN :
PL14 2490 0005 0000 4500 2796 2413
Numer BIC (SWIFT):
ALBPPLPW lub ALBPPLPWXXX

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

13. Spory, które mogłyby wyniknąć podczas wykonywania prac strony będą rozstrzygać polubownie, a w przypadku niemożliwości porozumienia, za pośrednictwem właściwego Sądu Rejonowego.

14. Podanie danych osobowych oznaczonych jako wymagane jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji Zamówienia. Dane te mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z APP Łukasz Kosior w celu realizacji Zamówień (np.: kurierzy). Administratorem danych osobowych jest APP Łukasz Kosior z siedzibą przy ul. Nakielskiej 89, Bydgoszcz. Zamawiającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawienia lub usunięcia z bazy APP Łukasz Kosior

15. W powyższych kwestiach Zamawiający może kontaktować się z APP Wypożyczalnia Dekoracji na adres e-mail: kontakt@wypozyczalnia-dekoracji.pl

16. Podanie danych osobowych oznaczonych jako wymagane jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji Zamówienia. Dane te mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z APP Łukasz Kosior w celu realizacji Zamówień (np.: kurierzy). Administratorem danych osobowych jest APP Łukasz Kosior z siedzibą przy ul. Nakielskiej 89, Bydgoszcz. Zamawiającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawienia lub usunięcia z bazy APP Łukasz Kosior.

W powyższych kwestiach Zamawiający może kontaktować się z APP Wypożyczalnia Dekoracji na adres e-mail: kontakt@wypozyczalnia-dekoracji

REGULAMIN KUPNA ZAPROSZEŃ

Podmiotem sprzedającym oferowane zaproszenia jest:

APP Łukasz Kosior
ul. Nakielska 89; 85-347 BYDGOSZCZ
NIP: 5932499911, REGON: 365076990
zwaną dalej APP Podmiot kupujący-klient, korzystający z usług APP, zwany jest dalej ZAMAWIAJĄCYM

§1. Większość asortymentu APP to produkty wykonane ręcznie, dlatego pracownia zastrzega sobie prawo do minimalnych różnic pomiędzy poszczególnymi egzemplarzami.

§2. Umową pomiędzy Zamawiającym a APP będzie sporządzone przez klienta zamówienie.

§3. Pełna kwota należna za produkcję zamawianych zaproszeń zostanie przekazana APP nie później niż 7 dni po dokonaniu zamówienia, w gotówce lub przelewem na konto:
APP Łukasz Kosior
ul. Nakielska 89; 85-347 BYDGOSZCZ
NIP: 5932499911, REGON: 365076990
nr konta
Alior Bank
Konto 14 2490 0005 0000 4500 2796 2413
Numer rachunku IBAN :
PL14 2490 0005 0000 4500 2796 2413
Numer BIC (SWIFT): ALBPPLPW lub ALBPPLPWXXX

§4. Termin realizacji wynosi 14 dni (+/- 3 dni robocze). Termin ten może zostać zmieniony przez APP wyłącznie z przyczyn niezależnych lub uzasadnionych.

§5. O ostatecznym terminie odbioru klient poinformowany zostanie drogą sms’ową lub mailową.

§6. Zamówienia expressowe będą realizowane za dopłatą 30%, a czas ich wykonania nie przekroczy 7 dni roboczych.

§7. Klient zamawiający zaproszenia personalizowane zobowiązuje się do przesłania drogą elektroniczną, treści zaproszenia w dokładnie takiej formie, w jakiej ma ono być umieszczone na zaproszeniu oraz imion i nazwisk zapraszanych gości w formie odmienionej stosownie do wybranej treści zaproszenia. Brak stosownej listy gości w umówionym terminie opóźni proces realizacji zamówienia.

§8. Po ustaleniu treści zaproszenia i przekazaniu odpowiednich danych, firma APP przygotowuje projekt układu tekstu w nieedytowalnym pliku PDF, który zostaje przesłany do akceptacji. Po zaakceptowaniu pliku za wszelkie błędy i poprawki odpowiadać będzie klient. Za zmianę treści lub czcionki zaproszenia, skutkującą wykonaniem nowego projektu, klient będzie dodatkowo obciążany wg cennika.

§9. Klient ma prawo reklamować towary i usługi świadczone przez APP w terminie nieprzekraczającym 7 dni roboczych od daty ich otrzymania.

§10. Wszelkie kwestie nieujęte w niniejszym regulaminie będą rozstrzygane przez APP.

§11. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§12. Spory, które mogłyby wyniknąć podczas wykonywania prac strony będą rozstrzygać polubownie, a w przypadku niemożliwości porozumienia, za pośrednictwem właściwego Sądu Rejon

§13. Podanie danych osobowych oznaczonych jako wymagane jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji Zamówienia. Dane te mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z APP Łukasz Kosior w celu realizacji Zamówień (np.: kurierzy). Administratorem danych osobowych jest APP Łukasz Kosior z siedzibą przy ul. Nakielskiej 89, Bydgoszcz. Zamawiającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawienia lub usunięcia z bazy APP Łukasz Kosior

§14. W powyższych kwestiach Zamawiający może kontaktować się z APP Wypożyczalnia Dekoracji na adres e-mail: kontakt@wypozyczalnia-dekoracji.pl

Niniejsza oferta handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych i nie przedstawia stanów magazynowych.

§15. Podanie danych osobowych oznaczonych jako wymagane jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji Zamówienia. Dane te mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z APP Łukasz Kosior w celu realizacji Zamówień (np.: kurierzy). Administratorem danych osobowych jest APP Łukasz Kosior z siedzibą przy ul. Nakielskiej 89, Bydgoszcz. Zamawiającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawienia lub usunięcia z bazy APP Łukasz Kosior.

W powyższych kwestiach Zamawiający może kontaktować się z APP Wypożyczalnia Dekoracji na adres e-mail: kontakt@wypozyczalnia-dekoracji.pl