Przeczytaj regulamin „APP Wypożyczalnia Dekoracji” zanim złożysz zamówienie.
Regulamin sklepu i wypożyczalni
REGULAMIN WYPOŻYCZENIA

Podmiotem udostępniającym artykuły do wypożyczenia jest:
APP Łukasz Kosior
ul. Nakielska 89; 85-347 BYDGOSZCZ
NIP: 5932499911, REGON: 365076990
zwany dalej APP

Podmiot wypożyczający-klient, korzystający z usług APP, zwany jest dalej ZAMAWIAJĄCYM

1. Wypożyczane artykuły zostaną odebrane osobiście przez Zamawiającego nie wcześniej niż 1 dzień roboczy (odbiory osobiste następują od godziny 14:30) przed datą wydarzenia, chyba że obie strony uzgodniły inaczej.

2. W przypadku niemożliwości odbioru osobistego istnieje możliwość dostarczenia zamawianych artykułów kurierem za dodatkową opłatą lub transportem własnym APP za dodatkową opłatą. Wysyłka nastąpi nie później niż 2 dni przed datą wydarzenia. Dogodna data transportu APP zostanie ustalona pomiędzy APP a Zamawiającym przed wydarzeniem.

3. Zmiany ilości zamawianych produktów na umowie można dokonać maksymalnie na 20 dni przed datą uroczystości o maksymalnie +/-15% (w górę wyłącznie po weryfikacji dostępności towaru).

4. Wypożyczane artykuły zostaną dostarczone z powrotem do APP w stanie nienaruszonym do 2 dni roboczych po dacie wydarzenia osobiście lub poprzez kuriera. W przypadku przekroczenia podanego terminu zwrotu wypożyczonych artykułów z kaucji zostanie pobrana kara w wysokości podanej w umowie.

5. APP nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia pocztowe i ewentualne uszkodzenia artykułów podczas przesyłki. Odpowiedzialność spoczywa na dostawcy usługi transportowej.

Jeśli zauważysz naruszenie opakowania, paczka przyniesiona przez kuriera ma ślady wgnieceń itp., odbierz paczkę, a następnie koniecznie zrób zdjęcie przed rozpakowaniem jej. Jeśli zawartość faktycznie jest uszkodzona, należy zrobić zdjęcia zniszczonej paczce, opakowaniu i produktom oraz jak najszybciej skontaktować się z nami. Złożymy interwencję, a kurier podjedzie następnego dnia roboczego, aby spisać protokół reklamacyjny. Odpowiedzialność za uszkodzenie paczki w transporcie spoczywa na przewoźniku. Wszystkie paczki są ubezpieczone zgodnie z wartością. Jeśli jesteśmy w stanie, możemy wysłać towar na wymianę, aby nie pozostawić Cię bez dekoracji.

6. W przypadku dokonania przez Zamawiającego uszkodzeń przedmiotu umowy, w stopniu, który uniemożliwi dalsze wykorzystywanie wypożyczanych artykułów, potrącona zostanie kwota z kaucji równowarta wartości zakupu przedmiotu. W przypadku możliwości naprawy przedmiotu z kaucji zostanie potrącony koszt naprawy. Do uszkodzeń w przypadku produktów materiałowych zaliczane są również plamy z wosku, których nie da się usunąć poprzez standardowe czyszczenie. Koszt ich usunięcia zostanie potrącony z kaucji.

7. W przypadku deklaracji zwrotu czystych produktów, muszą one zostać odesłane czyste i wyprasowane (materiały), tj. w stopniu nadającym się do ponownego użycia. APP Wypożyczalnia Dekoracji zastrzega sobie prawo do weryfikacji czystości. Jeśli produkty zostaną uznane za wymagające ponownego wyczyszczenia lub wyprasowania, całkowity koszt czyszczenia zostanie potrącony z kaucji.

7a. Jeśli część produktów jest czysta, prosimy oznaczyć i zapakować je osobno, aby reszta asortymentu pozostała czysta i wyprasowana podczas transportu. Ułatwi nam to rozpoznanie, które produkty wymagają czyszczenia.

8. W przypadku zwrotu brudnych produktów, muszą one zostać odesłane suche. W innym przypadku może pojawić się na nich pleśń, co spowoduje naliczenie indywidualnego kosztu potrącenia za stratę danego produktu.

9. W przypadku nie zwrócenia wypożyczanych artykułów, wszczęte zostanie postępowanie sądowe.

10. Ogólną wartość prac określa APP na podstawie udostępnionej oferty i zamówienia Zamawiającego.

11. Koszt przesyłki kurierskiej doliczany jest do zamówienia.

12. Koszt przesyłki zwrotnej do APP pokrywa Zamawiający, chyba że strony ustalą inaczej.

13. W przypadku otrzymania towaru na palecie, klient musi dokonać zwrotu towaru oraz palety. Paleta, tak samo jak produkty, jest wypożyczana klientowi na potrzeby transportu i obowiązują w jej przypadku wszystkie punkty dotyczące zasad wypożyczenia. Klient zobowiązuje się do zwrotu tej samej palety, na której otrzymał towar, w stanie nienaruszonym. W przeciwnym wypadku wartość palety zostanie potrącona z kaucji.

14. APP pobiera przed wysyłką kaucję zwrotną. W przypadku uszkodzenia kaucja zostanie pomniejszona lub nie zostanie zwrócona. W przypadku braku uszkodzeń, kaucja zostanie zwrócona do 7 dni roboczych po otrzymaniu wypożyczanych przedmiotów i stwierdzeniu braku uszkodzeń.

15. Zamawiający otrzymuje umowę wypożyczenia w terminie do 3 dni roboczych po złożeniu zamówienia. Na wpłatę zadatku, zgodnie z umową, Zamawiający ma 3 dni robocze. Po tym czasie rezerwacja przepada, a umowa traci ważność.

16. Pełna kwota należna za wypożyczenie wraz z kaucją zwrotną zostanie przekazana APP nie później niż 10 dni przed spodziewaną datą wysyłki lub odbioru, w gotówce lub przelewem na konto:
APP Łukasz Kosior
ul. Nakielska 89; 85-347 BYDGOSZCZ
NIP: 5932499911; REGON: 365076990
nr konta
Alior Bank
Konto 14 2490 0005 0000 4500 2796 2413
Numer rachunku IBAN :
PL14 2490 0005 0000 4500 2796 2413
Numer BIC (SWIFT):
ALBPPLPW lub ALBPPLPWXXX

17. Ewentualne stwierdzone uszkodzenia lub braki artykułów (np. zbite szyby, plamy, dziury itp.) muszą być zgłaszane przez Zamawiającego niezwłocznie po odbiorze przesyłki.

18. Jeżeli jakiekolwiek uszkodzenia, braki w artykułach itp… zostaną zgłoszone po terminie uroczystości, nie stanowić to będzie podstaw do zgłoszenia reklamacji ze względu na to, że niemożliwym staje się stwierdzenie, czy do uszkodzeń lub zagubień nie doszło podczas użytkowania.

19. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego po wpłacie zadatku nie jest on zwracany.

20. przypadku rezygnacji przez Zamawiającego w terminie do dwóch tygodni przed uroczystością, APP tytułem kary umownej ma prawo zatrzymać 70% ogólnej wartości usługi.

21. W przypadku zaistnienia okoliczności, przez które APP nie będzie w stanie dostarczyć przedmiotów zawartych w umowie (częściowo albo w całości), APP zobowiązuje się przedstawić rozwiązanie alternatywne (produkty zastępcze, częściowa realizacja, własny transport itp. w zależności od zaistniałej sytuacji). Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia alternatywnego rozwiązania. W takim przypadku wpłacony przez Zamawiającego zadatek zostaje mu zwrócony zgodnie z zasadami Kodeksu Cywilnego.

22. Spory, które mogłyby wyniknąć podczas wykonywania prac strony będą rozstrzygać polubownie, a w przypadku niemożliwości porozumienia, za pośrednictwem właściwego Sądu Rejonowego.

23. Reklamacje będą rozpatrywane tak szybko jak to możliwe. Ostateczne rozliczenie reklamacji nastąpi do 14 dni roboczych po otrzymaniu zwrotu towarów.

23a. Zamawiający może złożyć reklamację do rozliczenia kaucji w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wiadomości mailowej z rozliczeniem.

24. Kolory produktów widoczne na ekranie mogą nieznacznie odbiegać od oryginału ze względu na różne kalibracje ekranów, a w przypadku zdjęć z realizacji również ze względu na oświetlenie na sali i styl obróbki fotografa.

25. Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie paragonów fiskalnych w formie elektronicznej na adres e-mail podany podczas składania zamówienia.

26. Podanie danych osobowych oznaczonych jako wymagane jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji Zamówienia. Dane te mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z APP Łukasz Kosior w celu realizacji Zamówień (np.: kurierzy). Administratorem danych osobowych jest APP Łukasz Kosior z siedzibą przy ul. Nakielskiej 89, Bydgoszcz. Zamawiającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawienia lub usunięcia z bazy APP Łukasz Kosior

W powyższych kwestiach Zamawiający może kontaktować się z APP Wypożyczalnia Dekoracji na adres e-mail: kontakt@wypozyczalnia-dekoracji.pl

27. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

REGULAMIN KUPNA ZAPROSZEŃ

Podmiotem sprzedającym oferowane zaproszenia jest:

APP Łukasz Kosior
ul. Nakielska 89; 85-347 BYDGOSZCZ
NIP: 5932499911, REGON: 365076990
zwany dalej APP.

Podmiot kupujący-klient, korzystający z usług APP, zwany jest dalej ZAMAWIAJĄCYM

§1. Większość asortymentu APP to produkty wykonane ręcznie, dlatego pracownia zastrzega sobie prawo do minimalnych różnic pomiędzy poszczególnymi egzemplarzami.

§2. Umową pomiędzy Zamawiającym a APP będzie sporządzone przez klienta zamówienie.

§3. Pełna kwota należna za produkcję zamawianych zaproszeń zostanie przekazana APP nie później niż 7 dni po dokonaniu zamówienia, w gotówce lub przelewem na konto:
APP Łukasz Kosior
ul. Nakielska 89; 85-347 BYDGOSZCZ
NIP: 5932499911, REGON: 365076990
nr konta
Alior Bank
Konto 14 2490 0005 0000 4500 2796 2413
Numer rachunku IBAN :
PL14 2490 0005 0000 4500 2796 2413
Numer BIC (SWIFT): ALBPPLPW lub ALBPPLPWXXX

§4. Termin realizacji wynosi 14-21 dni (+/- 3 dni robocze). Termin ten może zostać zmieniony przez APP wyłącznie z przyczyn niezależnych lub uzasadnionych.

§5. O ostatecznym terminie odbioru klient poinformowany zostanie drogą sms’ową lub mailową.

§6. Zamówienia expressowe będą realizowane za dopłatą 30%, a czas ich wykonania nie przekroczy 7 dni roboczych.

§7. Klient zamawiający zaproszenia personalizowane zobowiązuje się do przesłania drogą elektroniczną treści zaproszenia w dokładnie takiej formie, w jakiej ma ono być umieszczone na zaproszeniu oraz imion i nazwisk zapraszanych gości w formie odmienionej stosownie do wybranej treści zaproszenia. Brak stosownej listy gości w umówionym terminie opóźni proces realizacji zamówienia.

§8. Po ustaleniu treści zaproszenia i przekazaniu odpowiednich danych, firma APP przygotowuje projekt układu tekstu w nieedytowalnym pliku PDF, który zostaje przesłany do akceptacji. Po zaakceptowaniu pliku za wszelkie błędy i poprawki odpowiadać będzie klient. Za zmianę treści lub czcionki zaproszenia, skutkującą wykonaniem nowego projektu, klient będzie dodatkowo obciążany wg cennika.

§9. Klient ma prawo reklamować towary i usługi świadczone przez APP w terminie nieprzekraczającym 7 dni roboczych od daty ich otrzymania.

§10. Wszelkie kwestie nieujęte w niniejszym regulaminie będą rozstrzygane przez APP.

§11. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§12. Spory, które mogłyby wyniknąć podczas wykonywania prac strony będą rozstrzygać polubownie, a w przypadku niemożliwości porozumienia, za pośrednictwem właściwego Sądu Rejonowego.

§13. Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie paragonów fiskalnych w formie elektronicznej na adres e-mail podany podczas składania zamówienia.

§14. Podanie danych osobowych oznaczonych jako wymagane jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji Zamówienia. Dane te mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z APP Łukasz Kosior w celu realizacji Zamówień (np.: kurierzy). Administratorem danych osobowych jest APP Łukasz Kosior z siedzibą przy ul. Nakielskiej 89, Bydgoszcz. Zamawiającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawienia lub usunięcia z bazy APP Łukasz Kosior

§15. W powyższych kwestiach Zamawiający może kontaktować się z APP Wypożyczalnia Dekoracji na adres e-mail: kontakt@wypozyczalnia-dekoracji.pl

Niniejsza oferta handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych i nie przedstawia stanów magazynowych.

§16. Korzystanie z usług APP Łukasz Kosior, Nakielska 89, 85-347 Bydgoszcz jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez APP Łukasz Kosior, jako administratora danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w celu marketingu produktów i usług dekoracyjnych oraz wynajmu, w tym na otrzymywanie na podany adres e-mail i/lub numer telefonu informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  Osoba podająca swoje dane oświadcza również, że dane, które podała zostały złożone dobrowolnie oraz oświadcza, że została poinformowana, iż przysługują jej prawa: wglądu w swoje dane, ich edycji lub poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu, co o ich wykorzystywania. Rejestrując się wyrażasz także zgodę, aby administrator danych osobowych powierzał przetwarzanie Twoich danych osobowych podmiotom trzecim w celu wyżej wymienionym, w zakresie wyłącznie niezbędnym dla prawidłowego przekazania określonej powyżej informacji handlowej.

W powyższych kwestiach Zamawiający może kontaktować się z APP Wypożyczalnia Dekoracji na adres e-mail: kontakt@wypozyczalnia-dekoracji.pl

Regulamin promocji

REGULAMIN PROMOCJI „DARMOWA DOSTAWA OD 1500 ZŁ”

1. Promocja obowiązuje od 1.04.2024 i trwa do 30.06.2024.

2. Promocja skierowana jest do osób fizycznych i prawnych, które dokonają rezerwacji poprzez stronę APP Wypożyczalnia Dekoracji.

3. Promocja dotyczy dowolnego terminu uroczystości, warunkiem jest złożenie rezerwacji od 1.04.2024 do 30.06.2024.

4. W ramach promocji Klient może skorzystać z darmowej dostawy, pod warunkiem złożenia zamówienia za kwotę co najmniej 1500 zł. Usługi towarzyszące, takie jak np.: czyszczenie wliczane są do kwoty zamówienia.

5. Darmowa dostawa obejmuje wyłącznie paczki realizowanej na terenie Polski za pośrednictwem przewoźnika UPS (kurier).

6. Darmowa dostawa realizowana jest tylko i wyłącznie dla produktów wysyłkowych, nie gabarytowych.

7. Z promocji wyłączone są przesyłki paletowe, jak również transport przez zespół APP.

8. Promocja nie obejmuje przesyłek zwrotnych. Koszt zwrotu jest po stronie klienta.

9. Promocja łączy się z innymi akcjami promocyjnymi.

10. Klient może skorzystać z promocji wielokrotnie.

11. Promocja obowiązuje dla wszystkich form płatności.

12. Gratyfikacji otrzymanej w promocji (darmowa wysyłka) nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

13. W przypadku częściowego odstąpienia od umowy mogą zostać naliczone koszty transportu, jeśli wartość produktów po zmianie treści umowy będzie wynosić mniej niż 1500 zł. Koszty dostawy zostaną ustalone i zaktualizowane wg licznika transportu dla produktów, które pozostały w zamówieniu.

14. Udział w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w powyższym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu wypożyczalni opublikowanego na: https://wypozyczalnia-dekoracji.pl/regulamin/